Groot succes, teerdag Gilde St. Joris – St. Barbara Maarheeze 2023

Op zaterdag 22-4-2023 hebben wij als Gilde van Maarheeze onze teerdag gevierd. Het was voor de eerste keer in onze geschiedenis dat wij dit deden met onze Koningspartner Trudy Scheepers aan de zijde van onze Koning Jan Scheepers en een aantal nieuwe jonge leden jongens en meisjes.

Om 16.00 uur vertrokken we met deze grote groep, in vol ornaat met mooie nieuwe ingestudeerde marsen onder tromgeroffel en bazuingeschal naar de Kerk om de feestdag te beginnen met een H Mis. Daar hebben we ter ere van onze Patroonheiligen St. Joris - St. Barbara een H. Mis in de Gertrudiskerk van Maarheeze gehad opgedragen door Pastoor Sip.

Na de H. Mis hebben we als Gilde een vendelgroet gebracht aan Pastoor Sip en alle aanwezigen.

Daarna zijn we weer onder tromgeroffel en bazuingeschal teruggelopen naar de Schutse, waar het feest met diverse officiële handelingen kon beginnen.

Eerst werd iedereen van harte welkom geheten door onze Hoofdman Jac Beerten, daarna begon het officiële gedeelte met o.a. het huldigen van de jubilarissen en inhuldiging van de nieuwe leden.

Allereerst werden door de Hoofdman de leden gehuldigd die al 40 jaar lid zijn van ons Gilde, door deze jubilarissen de onderscheiding op te spelden van ons Gilde.

[Tekstvak: Van l.n.r. Frans van Gansewinkel ,Huub Outjers en Harrie Maas] Frans van Gansewinkel is 36 jaar Vaandeldrager en heeft vele jaren trots het vaandel door de straten gedragen, hij heeft nu dit overgedragen aan Jan Bierings. Harrie Maas is Koning geweest en 9 jaar bestuurslid. Huub Outjers heeft diverse functies binnen het Gilde vervuld o.a. was hij Deken.

Daarna werden de 25 jarige jubilarissen gehuldigd en in het zonnetje gezet.

Huub Fiddelaers is een zeer actief lid, hij heeft veel voor het Gilde gedaan bij de bouw van ons Schutse, daarnaast is hij bazuinblazer, hij is barbeheerder van de Schutse in de volle breedte, inkoop, bonnen, financiën, onderhoud, barbeheer en alles wat ermee samenhangt, hij is daarnaast ook jaren bestuurslid van ons Gilde geweest.

Henk vd Bosch is een lid dat er altijd is en nooit op de voorgrond treedt. Hij doet heel veel aan het parkonderhoud van onze prachtige accommodatie, rijden van de wagen met de attributen van het Gilde, hij is actief vendelier en is er altijd als er iets gedaan moet worden.

Gerard de Regter is actief als tamboer, was Koning en jaren lid van het bestuur geweest, daarnaast is hij zeer betrokken bij het wel en wee van ons Gilde en neemt veel leden mee in zijn betrokkenheid en enthousiasme.

Dat alles heeft hij ook aan zijn zonen Frank en Jos doorgegeven die ook actief lid zijn en zo samen als familie trots het Gilde vertegenwoordigen.

Onze Koning Jan Scheepers bood zijn Koningsschild aan, gemaakt door goud-zilver atelier Stiphout en is gekeurd in Joure Friesland.

Is hetzelfde als het eerste schild maar nu met twee kroontjes boven een wolk, die staan voor de jaartallen van zijn Koningschap 2016-2019 en 2022-2025.

Daarna werd een schild aan de Koningspartner aangeboden, dat ze zal dragen als we ons officieel presenteren en heel mooi staat bij haar prachtige outfit.

Er werd door de Hoofdman even stilgestaan bij de lichtmast geschonken door Tjerk Melis, om ’s avonds nog beter en langer te kunnen oefenen met het vendelen. Deze lichtmast is met steun en hulp van veel Gildebroeders gemaakt, geplaatst en aangesloten. Daarvoor dank aan alle ondersteuners en helpers. Deze mast is een goed hulpmiddel om de noodzakelijke vaardigheden van onze vendeliers op peil te kunnen houden en op een hoger niveau te brengen.

Door de Hoofdman werd een speciaal woord van dank gericht aan Noud Maas die om gezondheidsrenen een stapje terug gaat doen, Noud is een zeer actief lid geweest en heeft met de commissie groenonderhoud er altijd voor gezorgd dat onze accommodatie er tip top uitziet.

Ook is Noud Maas jaren onze Kapitein geweest en ons daarmee voorgegaan bij officiële optredens. Noud blijft nog wel lid en zal daar waar nodig ondersteuning blijven geven.

Als laatste werden onze nieuwe actieve leden geïnstalleerd die tijdens de laatste jaarvergadering als lid zijn toegelaten.

Dit zijn Arjen Spoorenberg, Antoon Spoorenberg, Erik Michiels en Koningspartner Trudy Scheepers.

Na de noodzakelijke officiële plichtplegingen werden deze nieuwe leden van harte welkom geheten en wij wensen hun veel plezier en ontspanning bij ons Gilde.

Onze Hoofdman bedankte alle jubilarissen en terugtredende leden voor hun inzet, ondersteuning en hulp op welk vlak dan ook in het verleden en hoopt in de toekomst ook nog een beroep op deze leden te kunnen doen.

Na al deze officiële handelingen kundig en op zeer amicale wijze verricht door onze Hoofdman, kon het feest beginnen met een lekker etentje in een gezellige ambiance en een heerlijk toetje van de Koning en Koningspartner. Maar eerst werden de dames van de jubilarissen nog in de bloemetjes gezet, als dank dat hun wederhelft zoveel tijd en energie in het Gilde hebben mogen stoppen om het te maken tot de bloeiende vereniging die het nu is.

Na het heerlijke eten werden we verrast met een ludiek optreden van enige leden en partners, hier werd in het verleden en in de toekomst gekeken.

Dit werd ondersteund met een groep zeer tekst vaste nonnen die even het klooster mochten verlaten en zich zichtbaar en hoorbaar verheugde om een groep ‘engelen’ te mogen ondersteunen die met zeer gerichte boodschappen en opmerkingen de aanwezigen vermaakten.

De aanwezige mooi uitgedoste engelen en de broer van Metusalem “met knots” voorop, lieten hun “licht” schijnen over ons Gilde op velerlei fronten met gevatte teksten en beelden over het nu en in de toekomst.

De rode draad was, dat er aan het voortbestaan van ons Gilde moest worden “gewerkt” door de leden, met aanmoedigingen op velerlei fronten vooral door de nog niet geborene.

En als klap op de vuurpijl hebben zich nog 5 vrouwen opgegeven als lid en zij vormen samen met onze Koningspartner Trudy Scheepers en een groep jonge meisjes en jongens nu een belangrijk onderdeel van ons Gilde en zij zijn een zeer welkome aanvulling in ons ledenbestand. De nieuwe jeugdleden werden door de Koning bedankt, met een kleine attentie voor hun inzet tot heden.

Hierna ging het feest verder tot in de kleine uurtjes en ieder vertrok zeer tevreden en voldaan naar huis nog lang nagenietend van deze zeer geslaagde teerdag.

Groot succes, teerdag Gilde St. Joris – St. Barbara Maarheeze 2023
Groot succes, teerdag Gilde St. Joris – St. Barbara Maarheeze 2023
Groot succes, teerdag Gilde St. Joris – St. Barbara Maarheeze 2023
Groot succes, teerdag Gilde St. Joris – St. Barbara Maarheeze 2023
Groot succes, teerdag Gilde St. Joris – St. Barbara Maarheeze 2023
Groot succes, teerdag Gilde St. Joris – St. Barbara Maarheeze 2023
Groot succes, teerdag Gilde St. Joris – St. Barbara Maarheeze 2023
Groot succes, teerdag Gilde St. Joris – St. Barbara Maarheeze 2023